Algemene voorwaarden

Iedere deelnemer doet mee op eigen risico en verantwoording.

De organisatie van de Amsterdam zwemloop en Flevoparkbadloop aanvaardt ten opzichte van de deelnemers geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard dan ook. Verzekering is een zaak van de deelnemers zelf.

De organisatie is niet aansprakelijk wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.

Het startnummer kan overgedragen worden. De organisatie dient hiervan op de hoogte gesteld te worden via een mail aan contact@amsterdamzwemloop.nl

Er vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats

De deelnemer verklaart dat zijn/ haar gezondheid het toelaat deel te nemen aan deze Zwemloop.

De deelnemer verklaart bekend te zijn met het feit, dat de zwemloop/ loop verhoogde eisen stelt aan de fysieke toestand en verklaart kennis te hebben genomen van de factoren die hieronder zijn opgenomen. De deelnemer verklaart jegens de organisatie het risico van het deelnemen aan de wedstrijd te aanvaarden en de organisatie uitdrukkelijk van iedere aansprakelijkheid te vrijwaren, voor zover aansprakelijkheid betrekking heeft op gebeurtenissen die voortvloeien uit de hieronder vermelde gezondheidsrisico’s.

Ziekten of afwijkingen welke een verhoogd risico geven bij sportbeoefening en in het bijzonder zwemmen:
Diabetes (suikerziekte), breuken, hart- en vaataandoeningen, benauwdheid, snelle vermoeidheid, hartkloppingen, astma, bronchitis, duizeligheid, flauwtes, wegrakingen, epilepsie, middenoorontstekingen, loop-oor, gat in het trommelvlies.

VRAAG BIJ TWIJFEL ADVIES AAN UW HUISARTS OF BEHANDELEND SPECIALIST.
DOE DIT OOK NA IEDERE BELANGRIJKE ZIEKTE, IN HET BIJZONDER INFECTIEZIEKTEN EN OPERATIES.